Get our FREE Art & Antiques eNewsletter:

Tai Xiangzhou, Tai Hu Scholar’s Rock at Mi Wangzhong’s Shao Garden No. 2, 2012