Tai Xiangzhou, No. 3 Star of the Big Dipper, 2012.