“Min” fanglei, late Shang or early Western Zhou period (11th century B.C.).