Joachim Anthonisz Wtewael, The Wedding of Peleus and Thetis, 1602