Miyashita Zenji, Yoru to asa no aida: Between Night and Morning, 2012