Tsukioka Yoshitoshi, Fujiawara no Ariko Weeping Over Her Lute, 1886