Tsukioka Yoshitoshi, Jade Rabbit – Sun Wukong, 1889